Logo

GDPR


 

 1. Základné údaje

 

Obchodné meno:        Dušan Podmajerský – KUNOWSKÝ MAJER

Miesto podnikania:    Kunov č. 24, 905 01 Senica – časť Kunov, SR

 

IČO:                            33 946 931

DIČ:                            1028315365

IČ DPH:                     SK1028315365

 

Zapísaný:                   V evidencii samostatne hospodáriacich roľníkov Mesta Senica pod číslom MPO/26766/2015 odo dňa 01.01.2016

 

E-mail:                       kunowskymajer@kunowskymajer.sk

Mobil:                        +421948213737

 

Bankové spojenie:     Tatrabanka, a.s.Hodžovo námestie 3, 850 05 Bratislava 55

Číslo účtu:                  2948017834

IBAN:                         SK5811000000002948017834

BIC:                            TATRSKBX

 

Orgán dozoru:            Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Pekárska 23, 917 01 Trnava 1

Odbor výkonu dozoru

tel. č.: 033/5512 689

033/5512 690

fax č.: 033/5512 656

 

 1. Výklad pojmov

Predávajúci: Dušan Podmajerský – KUNOWSKÝ MAJER, Kunov č. 24, 905 01 Senica – časť Kunov, SR, IČO: 33 946 931.

Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá za účelom nákupu tovaru:

 • zadala záväznú elektronickú objednávku cez elektronický obchod predávajúceho následne potvrdenú predávajúcim alebo
 • zadala záväznú objednávky formou e-mailu následne potvrdenú predávajúcim alebo
 • zadala záväznú objednávky telefonicky potvrdenú predávajúcim.

Spotrebiteľ: Fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Objednávka: Návrh kúpnej zmluvy odoslaný, resp. vykonaný objednávateľom, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru ponúkaného v elektronickom obchode (druh, množstvo v počte kusov), jednotkovú kúpnu cenu tovaru (kúpna cena za jeden kilogram živých rýb), miesto doručenia (do poznámky kupujúci uvedie miesto a čas, kedy chce, aby mu bol tovar doručený), resp. uvedenie, že kupujúci si vyzdvihne tovar osobne – osobný odber. Objednávku možno vykonať buď prostredníctvom príslušného elektronického formulára v elektronickom obchode predávajúceho, emailom alebo telefonicky.

Objednávateľ: Potenciálny kupujúci.

Minimálna trvanlivosť: Doba, počas ktorej si tovar uchováva svoje špecifické vlastnosti. Počas tejto doby predávajúci zodpovedá za predávaný tovar a kupujúci u neho môže reklamovať zistené vady tovaru za podmienky, že dodržal všetky zásady pre správne skladovanie.

 

III. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho (sk).
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním, resp. vykonaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto obchodné podmienky sa budú vzťahovať na každú kúpnu zmluvu, uzavretú s predávajúcim, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru. Kupujúci je týmito obchodnými podmienkami viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Objednávateľ odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.
 3. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, ak dôjde medzi kupujúcim a predávajúcim k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, ktorá bude v rozpore s týmito podmienkami, má takáto kúpna zmluva prednosť pred týmito obchodnými podmienkami.
 4. Zoznam tovaru uvedený na internetovej stránke predávajúceho, je katalógom bežne dodávaného tovaru, pričom predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť každého uvedeného tovaru. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe požiadavky kupujúceho.
 5. Fotografie jednotlivých tovarov zobrazené v elektronickom obchode môžu byť ilustračné a nemusia úplne zodpovedať skutočnému tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny fotografií tovaru ako aj popisu tovaru.
 6. Zloženie, charakteristika a ostatné údaje o tovare vystavené v elektronickom obchode predávajúceho sú nezáväznými údajmi.

  

 1. Uzatváranie kúpnej zmluvy

 Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy (objednávky) kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy zaslanej kupujúcemu alebo formou telefonického potvrdenia zo strany predávajúceho. Automaticky vykonané oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim nie je možné považovať za záväzné akceptovanie objednávky.

 1. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o predávajúcom, o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru (jednotkovej kúpnej cene), údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach a spôsobe prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, ak kupujúci nepreberá tovar osobne v mieste podnikania predávajúceho, prípadne iné údaje.
 2. Pokiaľ predávajúci nemôže vybaviť objednávku kupujúceho, oznámi mu túto skutočnosť spolu s dôvodom, pre ktorý nemôže jeho objednávku vybaviť – storno objednávky. O stornovaní objednávky bude objednávateľ informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 15 dní odo dňa stornovania objednávky na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

  

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán
 2. Predávajúci je povinný:
  • dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
  • zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
  • odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.
 1. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
 2. Kupujúci je povinný:
  • prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
  • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru.
 1. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

 

 1. Dodacie podmienky
 1. Predávajúci vykonáva nasledovné spôsoby dodania tovaru:
 • osobný odber tovaru v mieste podnikania predávajúceho po dohode s predávajúcim,
 • doručenie tovaru kupujúcemu predávajúcim za nasledovných podmienok:
 • Ak si kupujúci objedná tovar od 8:00 hod. do 14:00 hod., predávajúci tento tovar dovezie kupujúcemu v rámci Senice a jej mestských častí do18:00 hodiny toho istého dňa. V prípade zadania objednávky po 14:00 hod., bude tovar dovezený kupujúcemu nasledujúci deň.
 • Dovoz tovaru kupujúcemu mimo Senice bude vykonávaný v pravidelných časoch rozvozu, pričom kalendár rozvozu bude uverejnený na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 • Po telefonickej, resp. e-mailovej dohode zmluvných strán je možný aj iný termín doručenia tovaru.
 1. Cena prepravného za:
 • doručenie tovaru do Senice, Čáčova, Kunova, Sobotišťa, Rybiek, Rovenska, prípadne inde do vzdialenosti 10 kilometrov od sídla predávajúceho pri objednávke nad 30,- Eur je 0,- Eur a pri objednávke pod 30,- Eur je 10 Eur,
 • doručenie tovaru mimo Senice okrem vyššie uvedených prípadov je cena prepravy stanovená dohodou.
 1. Doručovanie tovaru je závislé na kapacite a dojazdových možnostiach predávajúceho. V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.
 2. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.
 3. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu na miesto dodania a kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste dodania, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci. Tovar sa považuje za dodaný okamihom jeho prevzatia kupujúcim.
 4. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci reklamovať tovaru ihneď u predávajúceho. Predávajúci následne poskytne odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodá kupujúcemu nový tovar.

 

VII. Kúpna cena

 1. Všetky ceny uvedené na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú konečné, vrátane DPH a bez ďalšieho navýšenia. Ceny sú jednotkové, t. j. kúpna cena je stanovená za jeden kilogram živých rýb. Z dôvodu, že tovar (ryby) predávaný predávajúcim má rôznu váhu, nie je možné určiť celkovú cenu v štádiu objednávky ani v štádiu akceptovania objednávky. Celková cena tovaru bude kupujúcemu oznámená až pri prevzatí tovaru kupujúcim, s čím kupujúci výslovne súhlasí. Pri prevzatí tovaru kupujúcim, odovzdá predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom pokladničný príjmový doklad, na ktorom bude uvedená hmotnosť tovaru a celková kúpna cena.
 2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru.
 3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za tovar najneskôr pri prevzatí tovaru.
 4. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 5. Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.
 6. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
 7. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

 

VIII. Platobné podmienky

 1. V elektronickom obchode môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:
 • Priama platba – platba za tovar v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru v mieste podnikania predávajúceho, resp. pri doručení tovaru predávajúcim kupujúcemu,
 1. Kupujúci ku každej zásielke obdrží príjmový pokladničný doklad.

 

 1. Odstúpenie od zmluvy
 2. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho.
 3. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kupujúci je v takom prípade povinný odstúpenie od zmluvy vykonať písomnou formou.
 4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a poštovú adresu.
 5. Kupujúci berie na vedomie, že v zmysle § 7 ods. 6 písm. d) zákona č. 102/2014 Z. z. nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze (napr. ryby). Taktiež v zmysle § 7 ods. 6 písm. e) zákona č. 102/2014 Z. z. kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
 6. V prípade, že kupujúci (spotrebiteľ) odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, rozbalený – nachádza sa v originálnom zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný s výnimkou uvedenou v bode 4 tohto článku, vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim, prípadne v hotovosti v sídle predávajúceho.

 

 1. Reklamačný poriadok
 1. Záručná doba začína plynúť v deň prevzatia tovaru kupujúcim.
 2. Kupujúci je povinný zásielku (tovar) pri jeho prevzatí skontrolovať či zásielka (tovar) nemá zjavné vady alebo poškodenia. Reklamáciu na mechanické poškodenie obalu zásielky alebo na chybnú dodávku je nutné uplatniť, ihneď po prevzatí zásielky. Pokiaľ kupujúci zásielku (tovar) pri prevzatí neskontroluje, môže si uplatniť nároky z vád zistiteľných pri prevzatí, len ak preukáže, že tovar mal tieto vady už v čase jeho prevzatia.
 3. Reklamáciu na kvalitu zakúpeného tovaru môže kupujúci uplatniť počas celej doby minimálnej trvanlivosti tovaru, najneskôr však v deň uvedený na obale ako dátum minimálnej trvanlivosti e-mailom na adresu kunowskymajer@kunowskymajer.sk.
 4. Kupujúci si nemôže uplatniť reklamáciu vád tovaru, ktoré vznikli jeho zavinením, napr. neodborným a/alebo nesprávnym zaobchádzaním, prirodzenými stratami alebo nedodržaním podmienok skladovania.
 5. Kupujúci taktiež nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
 6. Skutočný tovar a obrázok uvedený v elektronickom obchode predávajúceho sa môžu mierne odlišovať, čo však nemá vplyv na kvalitu tovaru. Táto odlišnosť nie je dôvodom na reklamáciu.
 7. Postup pri reklamácii:
 8. Reklamovaný tovar kupujúci doručí predávajúcemu osobne alebo prostredníctvom pošty, resp. dopravcu ako doporučený balík (nie na dobierku) na adresu miesta podnikania predávajúceho.
 9. K zásielke kupujúci priloží reklamačný list, ktorý opatrí dátumom a podpíše. V liste je nevyhnutné uviesť najmä číslo príjmového pokladničného dokladu, resp. objednávky, druh reklamovaného tovaru, jeho množstvo a dôvod reklamácie. Kupujúci musí tovar zabaliť do vhodného prepravného obalu, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu počas prepravy. Za takéto poškodenie tovaru predávajúci nezodpovedá.
 10. Spôsob vybavenia reklamácie určí predávajúci po vzájomnej dohode s kupujúcim v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä ustanoveniami § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka a u kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ, v súlade s ustanoveniami § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v ich platnom znení ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy.
 11. O prijatí reklamácie, o oprávnenosti a spôsobe vybavenia reklamácie ako aj o vybavení reklamácie predávajúci informuje kupujúceho telefonicky alebo e-mailom.
 12. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci nárok na náhradu ceny za dopravu vo výške nutných nákladov na bezpečné doručenie (tieto náklady je nutné doložiť dokladom o tejto doprave).
 13. V prípade neoprávnenej reklamácie kupujúci nemá nárok na náhradu nákladov spojených s vybavovaním reklamácie.
 14. Predávajúci sa zaväzuje, že reklamáciu vybaví čo najrýchlejšie, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.

 

 1. Ochrana osobných údajov
 1. Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, uzavretím zmluvy alebo odoslaním objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo sú presné a pravdivé. Spracúvanie uvedených osobných údajov sa vykonáva na právnom základe: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je kupujúci, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti kupujúceho v zmysle ustanovenia čl. 6 bod 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“). Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov predávajúcim a ich použitie na fakturačné účely a ďalšie úkony spojené s objednaným a dodávaným tovarom, vrátane neskoršej komunikácie s kupujúcim (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu predávajúceho, pre účely ponúkania tovaru, zasielania informácií o tovaroch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms, telemarketing). Kupujúci nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.
 2. Predávajúci je oprávnený spracúvať osobné údaje nad rozsah uvedený v bode 1. tohto článku obchodných podmienok a ktorých spracúvanie nie je zlučiteľné s právnym základom uvedenom v bode 1. tohto článku obchodných podmienok, len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého kupujúcim dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia predávajúcemu.
 3. Predávajúci sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na plnenie kúpnej zmluvy. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám.
 4. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov.
 5. Predávajúci v súlade s ustanovením čl. 13 GDPR oznamuje kupujúcemu ako dotknutej osobe nasledovné informácie:
  1. Identifikačné údaje predávajúceho: Dušan Podmajerský – KUNOWSKÝ MAJER, Kunov č. 24, 905 01 Senica – časť Kunov, SR, IČO 33 946 931, zapísaný v evidencii samostatne hospodáriacich roľníkov Mesta Senica pod číslom MPO/26766/2015 a v Živnostenskom registri pod číslom 205-10755; Predávajúceho je možné kontaktovať na e-mailovej adrese: kunowskymajer@kunowskymajer.sk alebo telefonicky na čísle: +421948213737;
  2. Účel, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov, je uvedený v bode 1. tohto článku;
  3. Zoznam osobných údajov je uvedený v bode 1. tohto článku;
  4. V osobitných prípadoch, ak je pre poskytnutie služby (dodanie tovaru) predávajúcim nevyhnutné poskytnúť osobné údaje tretej osobe alebo preniesť osobné údaje do tretej krajiny, poskytne predávajúci o tejto skutočnosti kupujúcemu informáciu.
  5. Predávajúci uchováva osobné údaje po dobu 10 rokov v súlade s daňovými predpismi.
  6. Kupujúci má právo požadovať od predávajúceho prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.
  7. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.
  8. Poskytnutie osobných údajov uvedených v bode 1. tohto článku Kupujúcim je potrebné pre uzavretie kúpnej zmluvy a dodanie tovaru.
 6. Informácie o právach dotknutej osoby – kupujúceho:

Osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba – kupujúci) má v zmysle ustanovenia čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR  nasledovné práva:

 1. Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR :Dotknutá osoba má právo získať od predávajúceho potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám uvedených v bode 5.
 2. Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby predávajúci bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 3. Právo na výmaz osobných údajov podľa čl 17 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby predávajúci bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:
  1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
  2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,
 1. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
 2. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 3. sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
 1. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby predávajúci obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
  1. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho predávajúcemu overiť správnosť osobných údajov,
  2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • predávajúci už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
 1. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane predávajúceho prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je predávajúci povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

 1. Na základe čl. 19 GDPR  je predávajúci v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým predávajúci oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.
 2. Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla predávajúcemu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.
 3. Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR : Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov predávajúceho alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Predávajúci nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.
 4. Na základe čl. 22 GDPR  má dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
 5. Na základe čl. 34 GDPR  má dotknutá osoba právo, aby jej predávajúci bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.
 1. Poskytnutie informácií dotknutej osobe
  1. Predávajúci je povinný  poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13 GDPR a oznámenia podľa čl 15 až 22 a čl. 34 GDPR , ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Poskytovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Predávajúci je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až 22 GDPR  povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť.
  2. Predávajúci je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa bodu 1 do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže predávajúci v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Predávajúci je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.
  3. Informácie podľa písm. a) tohto bodu poskytuje predávajúci bezodplatne.
  4. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, predávajúci môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.
 2. Obmedzenie práv dotknutej osoby 

O obmedzení práv dotknutej osoby v súlade a podľa čl. 23 GDPR a § 30 Zákona o ochrane osobných údajov predávajúci informuje dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.

 

XII. Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
 3. Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 25.05.2018.

 

V Senici dňa 25.05.2018